Pengelola

Kepala Sekolah (PLH)
Masruhi, S.Ag.

Wakil Kepala Sekolah
Sambudi, S.Pd.

Kaur Kurikulum
Mulyono, S.Pd.

Kaur Kesiswaan
Kaliwanta, S.Pd.

Kaur Sarana dan Prasarana
Drs. H. As'ari

Kaur Hubungan Masyarakat
Ibnu Dzikri, S.Hum.

Kepala Tata Usaha
Nurdin Husen, S.H.I.

Kepala Laboratorium
Kamidah, S.Pd.

Kepala Perpustakaan
Kaliwanta, S.Pd.

Bendahara Sekolah
Siti Fatonah

Wali Kelas
Nuryanti, S.Pd. (kelas 7)
Laili Nur Rochmah, S.Pd. (kelas 8)
Hj. Kodarilah, S.Pd. (kelas 9)