Pengelola

Kepala Sekolah
Sabjan Badio, S.Pd., M.Pd.

Wakil Kepala Sekolah
Mulyono, S.Pd.

Kaur Kurikulum
Mulyono, S.Pd.

Kaur Kesiswaan
Kuswanto, S.Sy.

Kaur Sarana dan Prasarana
Drs. H. As'ari

Kaur Hubungan Masyarakat
Ibnu Dzikri, S.Hum.

Kepala Tata Usaha
Ibnu Dzikri, S.Hum.

Kepala Laboratorium
Kamidah, S.Pd.

Kepala Perpustakaan
Laili Nur Rochmah, S.Pd.

Bendahara Sekolah
Siti Fatonah

Bendahara Bosda
Kamidah, S.Pd.

Wali Kelas
Yolan Nur Vitasari, S.Pd. (kelas 7)
Nur Cahyaningsih, S.Pd. (kelas 8)
Laili Nur Rochmah, S.Pd. (kelas 9A)
Diah Istanty, S.Pd. (Kelas 9B)